مشاهده نتایج مرحله سوم قابلیت سازی 3 و اعلام زمان مصاحبه

نام‏ کاربری  
کلمه عبور  
کد امنیتی
 


 
 • قابلیت سازی 3
 • قابلیت سازی 2
 • قابلیت سازی 1
شایان ذکر است که ثبت نام پروژه قابلیت سازی 3 رایگان بوده و در مهلت مقرر صورت می پذیرد .

فهرست پذيرفته شدگان نهايي پروژه قابليت سازي 3 كاركنان راه آهني

رديف

نام

نام خانوادگی

واحد محل خدمت

کدملی

1

وحيد

سرافرازي

 پروژه واگن هاي مسافري وخودکشش

0013108913

2

محمدهادي

رستمي يان

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

4591214311

3

پويان

مرتضي زاده بهبهاني

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

0530653346

4

محمد

افهامي سيس

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

1720020647

5

حسين

ممقاني

اداره کل برنامه ريزي ونظارت بر خدمات مسافري

0066765366

6

مجيد

موسي خاني راشد

اداره کل برنامه ريزي ونظارت بر خدمات مسافري

3990945971

7

وحيد

محمدپورسخائي

اداره کل برنامه ريزي ونظارت بر خدمات مسافري

1376683571

8

آرش

حاجبي

اداره کل برنامه ريزي ونظارت بر خدمات مسافري

4120557057

9

سارا

اسماعيلي اميدوار

اداره کل خط و سازه هاي فني

0071066640

10

حسين

خليلي

اداره کل راه آهن آذربايجان

5679455900

11

حسين

برزگري فيروزسالاري

اداره کل راه آهن آذربايجان

1698861001

12

سيدحامد

فصيح نيا

اداره کل راه آهن آذربايجان

1377363090

13

علي

باقري لاله

اداره کل راه آهن آذربايجان

1382131097

14

بابك

شيباني

اداره کل راه آهن جنوب

1815924772

15

محمد

مهدوي مقدم بيدختي

اداره کل راه آهن خراسان

0919569161

16

جواد

مالدارفريماني

اداره کل راه آهن خراسان

0938728768

17

سيدجما ل

هاشمي

اداره کل راه آهن خراسان

0940841703

18

علي  اصغر

بهرامي ارامي

اداره کل راه آهن خراسان

2120355071

19

محسن

شبان

اداره کل راه آهن خراسان

0888703465

20

سيدطاهر

نعمتي خيرآبادي

اداره کل راه آهن خراسان

6519431427

21

علي

خوش يدطوسي

اداره کل راه آهن خراسان

0932259642

22

محمدرضا

ديمه

اداره کل راه آهن خراسان

0069120285

23

مجيد

ثقه الاسلامي

اداره کل راه آهن خراسان

0939658569

24

علي

درخشان

اداره کل راه آهن خراسان

849698499

25

حسن

نخستين آگاه

اداره کل راه آهن شمال

2160108413

26

سيدحسين

صادقي

اداره کل راه آهن شمال

2063132501

27

محسن

زلیکانی

اداره کل راه آهن شمال

5789960537

28

عليرضا

پوراميررنجبر

اداره کل نيروي کشش

3250356761

29

محمـد

ذاكـربيدهندي

اداره کل نيروي کشش

0068769512

30

ابراهيم

حبيب زاده تنكابني

اداره کل نيروي کشش

2678234649

31

سيمين دخت

اكبري

اداره کل نيروي کشش

4608934368

32

مهرداد

پورقربان حسن كياده

اداره کل نيروي کشش

2899062093

33

رحمت

عابديني متين

اداره کل نيروي کشش

1600158791

34

فرخنده

دهقانزاده بافقي

اداره کل نيروي کشش

4479953574

35

افشين

ساكي

اداره كل امور مالي

1930658265

36

مليحه

اوليائي

اداره كل امور مالي

0839093977

37

افشين

فرجام

اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه

3732004317

38

آرزو

سليمي

اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه

3051369322

39

سارا

صفري فرد

اداره كل راه آهن اراك

0532405420

40

عباس

خسرواني

اداره كل راه آهن اراك

0533013747

41

علي

خسروي

اداره كل راه آهن اصفهان

2571199978

42

حسن

سليماني

اداره كل راه آهن اصفهان

5499182981

43

محمد

مهركش

اداره كل راه آهن اصفهان

1288101740

44

محمدحسين

زينلي

اداره كل راه آهن اصفهان

1289087611

45

شهرام

نگاري

اداره كل راه آهن تهران

0067592724

46

رسول

روشنائي

اداره كل راه آهن تهران

6189453910

47

فراز

کاميارنيک

اداره كل راه آهن تهران

0065199707

48

صادق

رضائي

اداره كل راه آهن تهران

0069280142

49

حامد

حسينيان فر

اداره كل راه آهن تهران

4430724334

50

مجتبي

ضيائي سروينه باغي

اداره كل راه آهن تهران

0071425845

51

محمدحسين

عبداله زاده چمني

اداره كل راه آهن تهران

2679606078

52

صابر

كتابچي

اداره كل راه آهن تهران

1582185972

53

طيبه

داودآبادي فراهاني

اداره كل راه آهن تهران

0621244090

54

ياسر

باباشكوري

اداره كل راه آهن تهران

2721955391

55

فاطمه

رجبي صفيري

اداره كل راه آهن تهران

0084060743

56

منصوره

صفاكار

اداره كل راه آهن جنوبشرق

3621453377

57

كامل

ب جافري

اداره كل راه آهن زاگرس

0066986540

58

احسان

بزرگي

اداره كل راه آهن زاگرس

1930762615

59

احمد

كلاني

اداره كل راه آهن زاگرس

1931009244

60

محمدرضا

فدائي

اداره كل راه آهن شرق

0839916051

61

علي

عبادي روشناوند

اداره كل راه آهن شرق

0919623727

62

علي

بشيري

اداره كل راه آهن شرق

3621194908

63

خديجه سادات

موسويان

اداره كل راه آهن شرق

0839565331

64

محمدرضا

جغتائي

اداره كل راه آهن شرق

0061064742

65

بهرام

يزدان پناه اسرمي

اداره كل راه آهن شمال

2093403005

66

مهدي

ابراهيمي وركياني

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4579488441

67

عباس

طاهري

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4592007212

68

محمد

يوسفي

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4591208621

69

حميد

شهسوار

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4591288031

70

سيدمهدي

ميرابوالحسني

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4591801888

71

حسين

فرحزاديان پور

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4579361466

72

فاطمه

كاظمي

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

4590175398

73

اعظم السادات

پورموسوي

اداره كل راه آهن شمالشرق 2

4623244415

74

جلال

احمدي

اداره كل راه آهن شمالغرب

4280834520

75

وحيد

محمدي

اداره كل راه آهن شمالغرب

1532712154

76

ياسر

رسول زاده

اداره كل راه آهن شمالغرب

1532778880

77

محسن

بهري

اداره كل راه آهن لرستان

4132546081

78

محمود

ناظريان

اداره كل راه آهن هرمزگان

3070365167

79

حسين

كمالي زارچ

اداره كل راه آهن يزد

5519808767

80

مرتضي

تقي پور

اداره كل راه آهن يزد

2239814047

81

انسيه

نقشينه ارجمند

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

3250743038

82

محمدحسين

نيكخو

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

0061551961

83

عاطفه

آزادي سليمانيه

پروژه اجرايي طرح تحول ساختاري

3256706967

84

رقيه

امرالهي

دفتر آمار و فن آوري اطلاعات

0073830860

85

سيدمحمدرضا

تقوي درخشان

ذيحسابي طرح هاي عمراني

0053633725

86

بهنام

قربانپور

ذيحسابي طرح هاي عمراني

1638214409

87

شبنم

كاظمي

كارخانجات بازسازي لكوموتيو كرج

0062239570

88

فريده

طلايي

كارخانجات بازسازي لكوموتيو كرج

5059511812

89

سميه

آبار

كارخانجات بازسازي لكوموتيو كرج

0074198297

داوطلباني كه اسامي آنها در جداول ذيل به عنوان "پذيرفته شده نهايي" اعلام شده و تا كنون جهت ارائه مدارك مراجعه ننموده اند، با در دست داشتن مدارك زير، در روزشنبه مورخ 95/12/28 در بازه زماني ساعت 8 تا 12 ظهر  به آدرس : " ميدان راه آهن – ساختمان شهيد نوري - اداره كل منابع انساني و تشكيلات – گروه جذب و برنامه ريزي نيروي انساني " جهت انجام ساير امور مراجعه نمايند.

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي فرد 2 سري

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي والدين 

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي همسر در صورت تاهل

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي فرزندان 

اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي كه در زمان ثبت نام توسط داوطلب در سايت اعلام شده 2 سري

اصل و كپي كارت پايان خدمت  2 سري مختص آقايان

دوقطعه عكس جديد پشت نويسي شده

فهرست پذيرفته شدگان نهايي پروژه قابليت سازي 3- واحد هاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

عنوان شغل

واحد محل خدمت

1

پویا

ایزدی فر

هاشم

1062878531

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

2

محمد

دارابی

علی زمان

4073326562

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

3

محسن

محمدی

غلامعلی

3240095416

اداره کل ارتباطات و علائم الکتريکي

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

4

مجتبی

رستمی

یوسف

1467199753

اداره كل راه آهن تهران

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

5

سید علی محمد

بهرامی

سید حسین

0010342958

دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي بشکايات

كارشنـــاس ارزيابـي عملكــرد

6

مریم

آهوپای

بیژن

0053411641

اداره كل  امور رفاهي و سلامت

كارشــناس امــور اداري و رفاهي

7

بهرام

اصغری اقدم

عمران

1520054033

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

كارشــناس امــور اداري و رفاهي

8

شقایق

ولی زاده هرزند

محمد

0070499845

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

كارشــناس امــور اداري و رفاهي

9

زهرا

غلامی

محمدرضا

0011553146

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

كارشــناس امــور اداري و رفاهي

10

وحید

پورتجریشی

عیدالسعید

386344701

دفتر امور بين الملل

كارشنـــاس امـور بيــن الملل

11

میلاد

حسنعلی زاده

کریم

2740598742

دفتر امور بين الملل

كارشنـــاس امـور بيــن الملل

12

الهه

شیروانی

ارژنگ

1755065299

دفتر امور بين الملل

متــرجــم زبان انگليســي

13

مونا

انصاری پیرسرایی

مهدی

2594470104

اداره كل تداركات و پشتيباني

متــرجــم زبان انگليســي

14

سید حسن

حسینی خواه

سید محمد

0533270820

اداره كل حراست

كارشــناس امــور حــراست

15

مریم

گودرزی

اله رضا

3961933820

اداره کل امور مالي و اموال

كارشــناس امــور مالـــي

16

فاطمه

رضانیاقمی

محمد

2130301381

اداره کل امور مالي و اموال

كارشــناس امــور مالـــي

17

نوشین

نخودبریز

حسین

793796911

اداره کل امور مالي و اموال

كارشــناس امــور مالـــي

18

ندا

بروفه

رمضان

0071814531

اداره كل نيروي كشش

كارشــناس امــور مالـــي

19

انسیه

نجفی

فرهاد

0014473682

اداره کل تدارکات

كارشــناس امــور مالـــي

20

مهديه

ميرحاجي

عليرضا

0015307093

اداره کل تجهيز منابع مالي و وصول درآمدها

كارشــناس امــور مالـــي

21

محمدصادق

عابدی نژاد

عباس

2529913846

پروژه برنامه ريزي و تضمين ايمني

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

22

محمدحسن

امیریون

بهروز

1199964913

اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

23

اکبر

مولایی چلقایی

نعمت

1689626178

پروژه شوراي واگذاري منازل سازماني

كارشــناس آمار و اطلاعــات

24

ساناز

فروهرفرد

غلامرضا

0063685728

پروژه بهره برداري ازقطارهاي حومه اي

كارشــناس آمار و اطلاعــات

25

آیدا

صفایی

منصور

0013998161

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

كارشــناس آمار و اطلاعــات

26

یاسر

رحمتی کوکنده

علی مراد

5829979411

اداره کل خدمات ايستگاهي

كارشــناس برق و تاسيســات

27

محسن

اکبری

ابراهیم

0084010010

اداره کل خدمات ايستگاهي

كارشــناس برق و تاسيســات

28

امیر

سیاحان

حاجی رضا

0520000366

اداره کل ساختمان و تاسيسات

كارشــناس برق و تاسيســات

29

اصغر

بسطامی

رحیم

4911720867

اداره کل ساختمان و تاسيسات

كارشــناس برق و تاسيســات

30

حسین

میرنژاد

ابراهیم

0947145079

اداره كل راه آهن تهران

كارشــناس برق و تاسيســات

31

هومن

آل نوری فروشانی

هوشنگ

0080457339

مرکز تحقيقات و آموزش

كارشناس برنامه ريزي آموزش

32

سینا

صالحی اهنگر

رجبعلی

2050377983

اداره کل سير و حرکت

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

33

محمدرضا

رضازاده

عبدالحسین

0014706822

اداره کل سير و حرکت

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

34

علی

آرزومندی

محمد

0073578991

اداره کل سير و حرکت

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

35

مرتضی

محبوبی

فتحعلی

1189369451

اداره کل خدمات ايستگاهي

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

36

وحید

ژرفی

کریم

0061080179

اداره کل خدمات ايستگاهي

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

37

محمد حسن

پرویزی

پرویز

3240410044

پروژه برنامه ريزي و تضمين ايمني

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

38

مرتضی

مخلص آبادی فراهانی

عباس

0013551655

اداره كل راه آهن تهران

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

39

علیرضا

بانی

اسماعیل

0493198921

مرکز تحقيقات و آموزش

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

40

مهدی

میرزایی ششکل

محمدتقی

2739261616

پروژه بهره برداري ازقطارهاي حومه اي

كارشــناس بهــره برداري سيــرو حركت

41

لعیا

امینی زاده

خسرو

2980497738

دفتر حقوقي

كارشــناس حقـــوقـي

42

فائزه

کرمی کتکی

مرادعلی

0011807946

دفتر حقوقي

كارشــناس حقـــوقـي

43

راضیه

طالبی طادی

محمدعلی

1293278564

اداره كل منابع انساني و تشكيلات

كارشــناس حقـــوقـي

44

میلاد

علی زاده گلدیانی

عیسی

2659970238

اداره کل خط و سازه هاي فني

كارشنـــاس خط و سازه هاي فنــي

45

امید

مرادعلیان

ایوب

0078856876

دفتر برنامه ريزي و بودجه

كارشنـــاس خط و سازه هاي فنــي

46

سمیرا

حامد

حسن

0079951449

دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي بشکايات

كارشنـــاس فن‌آوري اطلاعــات

47

محسن

حمیدی پور

ناصر

0070407282

اداره کل خط و سازه هاي فني

كارشنـــاس ماشيـن آلات مكانيـــزه خط

48

سعید

سپاهی بروجنی

محمدکریم

4650724791

اداره کل خط و سازه هاي فني

كارشنـــاس ماشيـن آلات مكانيـــزه خط

49

رضا

اردشیری لاجیمی

پرویز

2259934757

اداره كل نيروي كشش

كارشــناس نـاوگــان

50

حامد

رحیمی

عباس

6489901110

اداره كل نيروي كشش

كارشــناس نـاوگــان

51

رامتین

سیمار اصل

رضا

0079224512

اداره كل نيروي كشش

كارشــناس نـاوگــان

52

مهدی

گازر

مصطفی

2279714698

دفتر برنامه ريزي و بودجه

كارشــناس نـاوگــان

53

سینا

کیانفر

محمدکاظم

2162713837

مرکز تحقيقات و آموزش

كارشــناس نـاوگــان

54

سیدایمان

شهرایینی

سیدحسن

0794895379

اداره كل راه آهن تهران

كارشــناس نـاوگــان

فهرست پذيرفته شدگان نهايي پروژه قابليت سازي 3- نيروهاي شركتي طرف قرارداد با راه آهن

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

محل خدمت

1

جواد

قائد اميني هاروني

بهمن

1292795778

اداره كل راه آهن اصفهان

2

محمدرضا

ابراهيمي

اسمعلي

1381017339

اداره كل راه آهن آذربايجان

3

جمال

رودآهويي

کاظم

1375853996

اداره كل راه آهن آذربايجان

4

نادره

بستان پوري

عبدالرضا

1753835186

اداره كل راه آهن جنوب

5

سيدسعيد

ميري

سيدغلامرضا

945595476

اداره كل راه آهن خراسان

6

صفورا

مرداني بوانلو

صمد

946520356

اداره كل راه آهن خراسان

7

مصطفي

رحمتي

كاظم

5929941671

اداره كل راه آهن زاگرس

8

سيد محمد امير

برکاتي

سيد غلامحسين

938110810

اداره كل راه آهن شرق

9

محسن

شيرخاني

محمد

702991341

اداره كل راه آهن شرق

10

مهدي

بيات

هوشنگ

2181312540

اداره كل راه آهن شمال

11

عطا

جلاليان

محمدحسن

78399300

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

12

سيداسماعيل

موسوي

سيدتقي

4591353613

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

13

سيدمحمد

حسيني نژاد

سيدحسن

4591366685

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

14

شيما

شهبا

محمدرضا

3071162197

اداره كل راه آهن شمالشرق 2

15

روح اله

مومني

حسينقلي

2539031171

اداره كل راه آهن فارس

16

زهرا

دهقاني

حسن

3090747324

اداره كل راه آهن كرمان

17

هادي

باقري

برات اله

839565984

اداره كل راه آهن يزد

18

هاجر

جواهري

مهدي

839561458

اداره كل راه آهن يزد

19

ابراهيم

حمزه ئيان ملك

مردعلي

56553919

كارخانجات بازسازي لكوموتيو كرج

20

بابك

صمدي زنجير آباد

جهانگير

2970243008

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

21

حسين

براتي

محمد حسين

819690661

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

22

بهناز

نجفي

محمد

79632890

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

23

مهديه

قديري زاده

ابراهيم

533316693

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

24

عليرضا

ويلائي

حجت اله

61109282

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

25

زهرا

اتابکي

محمدحسن

533305829

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

26

سارا

فرهاد فر

عليرضا

73529265

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

27

زهرا

احمدي

سيفعلي

80657486

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

28

علي

افشار

صادق

76647331

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

29

محمد

منتصركوهساري

احمدعلي

2063338329

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

30

سمانه

واعظي

محسن

74719378

واحدهاي ستادي مستقر در تهران و اداره كل راه آهن تهران

فهرست پذيرفته شدگان نهايي پروژه قابليت سازي 3- ادارات كل مناطق

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

محل خدمت

عنوان شغل

1

مجتبی

ملکی

غلامعلی

560043041

اداره كل راه آهن اراک

كارشــناس نـاوگــان

2

فریبا

نریمانی

رحمت

550043251

اداره كل راه آهن اراک

كارشــناس امــور مالـــي

3

ایمان

اعتمادی

محمدرضا

2280155338

اداره كل راه آهن اصفهان

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

4

داود

حقیقی

ولی اله

5419850672

اداره كل راه آهن اصفهان

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

5

شیرین

شیرعلی

ایرج

1291944001

اداره كل راه آهن اصفهان

كارشــناس امــور مالـــي

6

پیمان

آسمانی کلجاهی

اکبر

1382042914

اداره كل راه آهن آذربايجان

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

7

علی

رشیدی نسب

رشید

2851395262

اداره كل راه آهن آذربايجان

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

8

رعنا

کمالی

منصور

1376773503

اداره كل راه آهن آذربايجان

كارشــناس امــور مالـــي

9

امید

رضوان

حسن

1757094725

اداره كل راه آهن جنوب

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

10

فرشته

منوچهری زاده

احمد

1870132947

اداره كل راه آهن جنوب

كارشنـــاس فناوري اطلاعــات

11

راضیه

محبی

نادر

3610627204

اداره كل راه آهن جنوبشرق

كارشنـــاس فناوري اطلاعــات

12

احمد

پوررضا

محمدحسین

946276897

اداره كل راه آهن خراسان

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

13

محمد رضا

پيله ور شهري

حسین

945753756

اداره كل راه آهن خراسان

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

14

ناهیدسادات

خلیفه سلطانی

سیدمصطفی

921560397

اداره كل راه آهن خراسان

كارشــناس امــور مالـــي

15

سید محمد

خلیلی

سید علیرضا

944799779

اداره كل راه آهن خراسان

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

16

گلشن

زاده مبارک

محسن

1990471307

اداره كل راه آهن زاگرس

كارشناس برنامه ريزي آموزش

17

مهدی

بقائی

محمد

794561128

اداره كل راه آهن شرق

كارشــناس نـاوگــان

18

زهرا

سلیمی کیا

عبداله

795080506

اداره كل راه آهن شرق

كارشــناس امــور اداري

19

امین رضا

عطاری مقدم

محمد

839924917

اداره كل راه آهن شرق

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

20

عاطفه

قایمیان

ناصر

2093435861

اداره كل راه آهن شمال

كارشــناس امــور مالـــي

21

عیسی

محمودی سفیدکوهی

یزدان

2093739631

اداره كل راه آهن شمال

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

22

سعید

نیک نژاد نائیج اباد

صدراله

2142874010

اداره كل راه آهن شمال

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

23

امیر

جلالی شاهرود

محمدرضا

4592077334

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

كارشــناس نـاوگــان

24

فاطمه

خرم

قاسم

4580031997

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

كارشــناس امــور مالـــي

25

حسین

رحمت جو

محمدتقی

945688148

اداره كل راه آهن شمالشرق 1

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

26

مسعود

دهقان

خیراله

2122607246

اداره كل راه آهن شمالشرق 2

كارشــناس برق و تاسيســات

27

علیرضا

مهرسینا

ابراهیم

4285781247

اداره كل راه آهن شمالغرب

كارشنـــاس فناوري اطلاعــات

28

احمد

کاوندی

جواد

4270563737

اداره كل راه آهن شمالغرب

كارشــناس نـاوگــان

29

مهدی

اللهي

غلامرضا

2360323091

اداره كل راه آهن فارس

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

30

هومن

ترکمان

احسان

2301070451

اداره كل راه آهن فارس

كارشــناس برق و تاسيســات

31

سوسن

توکلی

حسن

3380785131

اداره كل راه آهن فارس

كارشــناس امــور اداري

32

معصومه

زارعی

یوسف

2511877457

اداره كل راه آهن فارس

كارشــناس امــور مالـــي

33

فاطمه

پورعسکرخواجه خضری

عباس

2993762982

اداره كل راه آهن كرمان

كارشــناس امــور مالـــي

34

نادر

گلشن آرا

اسداله

2993777165

اداره كل راه آهن كرمان

كارشــناس بهــره برداري سيــروحركت

35

میثم

دوستی زاده

مجتبی

4073231294

اداره كل راه آهن لرستان

كارشــناس برق و تاسيســات

36

زهرا

مهدویان

علیرضا

4219861491

اداره كل راه آهن لرستان

كارشنـــاس فناوري اطلاعــات

37

علیرضا

مهراب پور

حجت الله

4120442616

اداره كل راه آهن لرستان

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

38

حمید

ورمزیاری

رضا

4210166928

اداره كل راه آهن لرستان

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

39

اعظم

تفتیان

ابوالقاسم

4459949180

اداره كل راه آهن يزد

كارشــناس امــور مالـــي

 

قابل توجه داوطلبان پروژه قابليت سازي3

 به غیر از داوطلبان راه آهنی، مصاحبه تمامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله سوم به اتمام رسیده است

مصاحبه داوطلبان راه آهنی در فرودین ماه 1396 برنامه ریزی، اطلاع رسانی و انجام خواهد شد

لطفا از هرگونه مراجعه حضوري و يا تماس تلفني با بخش هاي مختلف سازمان خودداري فرماييد

 

قابل توجه داوطلبین پروژه قابلیت سازی3

لازم بذکر است جهت استفاده هر چه بهتر از سایت اعلام نتایج از آخرین نسخه مرورگرهای Firefox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

بازیابی کد رهگیری ثبت نام :

قابل توجه داوطلبینی که کد رهگیری خود را فراموش نموده اند می توانند با استفاده از قسمت "بازیابی کد رهگیری" موجود در سایت ثبت نام آزمون راه آهن ج.ا.ا کد رهگیری خود را بازیابی نمایند .

 داوطلبین غیرراه آهنی، راه آهنی و پیمانکار جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش سؤالات متداول درج شده در سایت مراجعه فرمایید.

فراخوان ویژه راه آهنی ها و کارکنان پیمانکاری 

         از آنجا که يکي از اقدامات موثر در زمينه برنامه ريزي نيروي انساني، ارتقاء قابليتهاي راهبردي ، کيفيت و نوآوري در ارائه خدمات ،خدمت رساني به مشتريان، بصورت مشارکتي و مديريتي است. بدين منظور شرکت راه آهن ج.ا.ا. قصد دارد اقدامات فوق را در ادامه پروژه هاي قبلي و تحت عنوان پروژه قابليت سازي 3 به انجام رساند. کارکنان مشمول و متقاضي با انواع خدمت مي توانند در صورت دارا بودن شرايط زير، از روز تاريخ 14 لغايت 20 ارديبهشت ماه1395 نسبت به تکميل فرم ثبت نام در سايت www.railjob.ir اقدام نمايند.

شايان ذکر است  که زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.

 شرايط عمومي  كاركنان راه آهن و كاركنان شركتهاي پيمانكار طرف قرارداد با راه آهن  براي ورود به پروژه قابليت سازي:

 1. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در كليه رشته ها و گرايشها

 2. داراي ويژگيهاي عمومي: مثبت نگر، هدفمند،، پر انرژي، متعهد، سختكوش، مشتري مدار، علاقمند به انجام كارهاي تيمي

 شرايط اختصاصي نيروهاي شرکتهای طرف قرار داد راه آهن:

 • افرادی كه داراي قرارداد به ميزان حداقل 4 سال با شركت يا شركتهاي ذيربط بوده و محل فعاليت و نوع ارتباط كاري آنان به تاييد كميته اجرايي مربوطه رسيده باشد از اولویت پیمانکاری برخوردار خواهند بود.

 • در زمان ثبت نام در پروژه قابليت سازي 3 ، شاغل در يکي از شرکتهاي پيمانکاري به شرح فوق باشند و اشتغال آنان تا زمان پذيرفته شدن در پروژه قابليت سازي استمرار داشته باشد.

 • داراي کد انحصاري راه آهن باشند.

 • رشته تحصيلي داوطلب مي بايست با شرايط احراز يكي از مشاغل واحد سازماني انتخابي همخواني داشته باشد كه اين موضوع توسط اداره كل منابع انساني و تشكيلات در فرايند ثبت نام مورد بررسي قرار خواهد گرفت .بديهي است در صورت عدم تأييد موضوع فوق توسط واحد مسئول، ادامه دوره جهت اين قبیل افراد بر اساس مقررات موجود  ميسر نخواهد بود. لازم به توضيح است فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر كه بصورت پيمانكار در شرکتهای طرف قرار داد شرکت راه آهن در حالت اشتغال به سر مي برند از شرايط مندرج در اين بند  مستثني مي باشند .

 • بديهي است در صورتيکه در هر يک از مراحل اجراي پروژه محرز گردد اطلاعات درج شده توسط متقاضيان غيرواقعي بوده است ، ضمن جلوگيري از ادامه حضور داوطلب در مراحل بعدي، مسئوليت جبران خسارت بعهده متقاضي مي باشد .

 • حداکثر زمان قابل قبول تاریخ فارغ التحصیلی برای پیمانکاران تا 31 شهریور 1395 باشد.

 • در صورت داشتن هر گونه ابهام به بخش سوالات متداول مندرج در سايت مراجعه نماييد.

فراخوان ویژه داوطلبین غیر راه آهنی

شرکت راه آهن ج.ا.ا به منظور اجرای پروژه‌های تحول در صنعت حمل و نقل ریلی تمایل به مشارکت تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ویژگی‌های مثبت نگر، هدفمند، پرانرژی، متعهد، سختکوش، مشتری‌مدار و علاقه‌مند به کار تیمی دارد.

   در این راستا شرکت راه آهن جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها پروژه قابلیت سازی را جهت مشارکت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی آغاز نموده است. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز سه شنبه مورخ 1395/2/14 لغایت 1395/2/20 نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

* زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

شرایط داوطلبان :
۱-  متولدین 1360/1/1 به بعد مجاز به ثبت نام می باشند.
۲-  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بر اساس رشته های مندرج شده


 

عنوان شغل

جنسيت

محل جغرافيايي

مدارك و رشته هاي تحصيلي مورد نياز

كارشــناس

آمار و اطلاعــات

زن/مرد

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مدیریت MBA ، مهندسي صنايع، آمار ، رياضي کاربردی، مهندسي كامپيوتر،  مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوري اطلاعات

كارشنـــاس ارتباطات و علائـم الكتـريكي

مــرد

 

اداره كل راه آهن اصفهان به مركزيت اصفهان

اداره كل راه آهن تهران به مركزيت تهران

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن زاگرس به مركزيت انديمشك

اداره كل راه آهن شمالشرق 1 به مركزيت شاهرود

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن  قم به مركزيت قم

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

اداره كل راه آهن يزد  به مركزيت يزد

اداره كل راه آهن  خراسان  به مركزيت مشهد

اداره كل راه آهن شمال به مركزيت ساري

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

 

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دکتری در يكي از رشته هاي تحصيلي  مهندسي راه آهن (علائم و ارتباطات) ، مهندسي برق ( الكترونيك - كنترل)؛ مهندسي كامپيوتر ؛ مهندسي برق مخابرات

 

 

كارشنـــاس

ارزيابـي عملكــرد

مــرد

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

 

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی ، مدیریت MBA، مهندسي صنايع

 

كارشــناس

امــور اداري

زن/مرد

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن كرمان به مركزيت كرمان

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

 

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد  در رشته‌ تحصيلي مديريت دولتي( مديريت منابع انساني)

 

كارشنـــاس

امـور بيــن الملل

مــرد

 

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

 

 

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي تحصيلي روابط سياسي، علوم سياسي، ديپلماسي و سازمان هاي بين الملل، حقوق بين الملل، روابط بين الملل

 

كارشــناس

امــور مالـــي

زن/مرد

اداره كل راه آهن اراك به مركزيت اراك

اداره كل راه آهن اصفهان به مركزيت اصفهان

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن جنوبشرق  به مركزيت زاهدان

اداره كل راه آهن زاگرس به مركزيت انديمشك

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس

اداره كل راه آهن شمالشرق 1 به مركزيت شاهرود

اداره كل راه آهن شمالغرب به مركزيت زنجان 

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن  قم به مركزيت قم 

اداره كل راه آهن كرمان به مركزيت كرمان

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

اداره كل راه آهن هرمزگان به مركزيت بندرعباس

اداره كل راه آهن يزد  به مركزيت يزد

اداره كل راه آهن  آذربايجان  به مركزيت تبريز

اداره كل راه آهن  خراسان  به مركزيت مشهد

اداره كل راه آهن شمال به مركزيت ساري 

اداره كل راه آهن شمالشرق 2 به مركزيت گرگان 

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي تحصيلي حسابداري ، مديريت مالي ، علوم اقتصادی (برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي) حسابرسي،

 

كارشــناس ايمنـي و نظارت بر شبــكه

مــرد

اداره كل راه آهن اصفهان به مركزيت اصفهان

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

اداره كل راه آهن  آذربايجان  به مركزيت تبريز

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي ؛ كارشناسي ارشد و دکتری در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي راه آهن ؛ مهندسي بهره برداري؛ مهندسي صنايع ، مهندسي برق ؛ مهندسي عمران ؛  مهندسي مكانيك ؛

 

كارشــناس

برق و تاسيســات

مــرد

اداره كل راه آهن تهران به مركزيت تهران

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

اداره كل راه آهن هرمزگان به مركزيت بندرعباس

اداره كل راه آهن شمالشرق 2 به مركزيت گرگان 

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي؛ كارشناسي ارشد و در رشته تحصيلي مهندسي برق (قدرت-الكترونيك-كنترل)

 

كارشــناس بهداشت

زن/مرد

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

اداره كل راه آهن لرستان صرفا دارندگان مدرك تحصيلي  كارشناسي يا كارشناسي ارشد  در رشته تحصيلي  بهداشت  حرفه اي ، واحدهاي ستادي مستقر در تهران  صرفا دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد  در رشته سياستگذاري سلامت

 

كارشناس

برنامه ريزي آموزش

زن/مرد

اداره كل راه آهن زاگرس به مركزيت انديمشك

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي؛ كارشناسي ارشد و دكترا  در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي حمل و نقل ؛ مهندسي راه آهن ؛ مهندسي بهره برداري راه آهن ؛مهندسي كامپيوتر(سخت افزار- نرم افزار)؛  مهندسي برق  ؛ مهندسي عمران ؛ مهندسي مكانيك ؛ مهندسي متالورژي

 

كارشـناس بهره برداري

سيــرو حركت

مــرد

اداره كل راه آهن اراك به مركزيت اراك

اداره كل راه آهن اصفهان به مركزيت اصفهان

اداره كل راه آهن تهران به مركزيت تهران

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن جنوبشرق  به مركزيت زاهدان

اداره كل راه آهن زاگرس به مركزيت انديمشك

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس

اداره كل راه آهن شمالشرق 1 به مركزيت شاهرود

اداره كل راه آهن شمالغرب به مركزيت زنجان

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن كرمان به مركزيت كرمان

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

اداره كل راه آهن هرمزگان به مركزيت بندرعباس

اداره كل راه آهن  آذربايجان  به مركزيت تبريز

اداره كل راه آهن  خراسان  به مركزيت مشهد

اداره كل راه آهن شمال به مركزيت ساري 

اداره كل راه آهن شمالشرق 2 به مركزيت گرگان

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي؛ كارشناسي ارشد و دكترا  در يكي از رشته هاي تحصيلي  مهندسي حمل و نقل ؛ مهندسي راه آهن ؛ مهندسي بهره برداري راه آهن ؛مهندسي صنايع ، مهندسي كامپيوتر(سخت افزار- نرم افزار)

 

 

كارشــناس

حقـــوقـي

زن/مرد

اداره كل راه آهن  آذربايجان  به مركزيت تبريز

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس 

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته حقوق قضايي و يا كارشناسي ارشد در رشته حقوق (کلیه گرایش ها) مشروط به دارا بودن ليسانس حقوق قضايي

كارشنـــاس

فن‌آوري اطلاعــات

زن/مرد

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن جنوبشرق  به مركزيت زاهدان

اداره كل راه آهن شمالغرب به مركزيت زنجان 

اداره كل راه آهن لرستان به مركزيت دورود

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد  دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر (نرم افزار ، سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات

-لازم به توضيح است كه براي واحدهاي ستادي مستقر در تهران  علاوه بر رشته مهندسي كامپيوتر (نرم افزم افزار و سخت افزار) مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد  در رشته معماري كامپيوتر نيز مورد قبول مي باشد .

 

كارشنــاس

خط و سازه هاي فني

مــرد

اداره كل راه آهن تهران به مركزيت تهران

اداره كل راه آهن جنوب  به مركزيت اهواز

اداره كل راه آهن جنوبشرق  به مركزيت زاهدان

اداره كل راه آهن زاگرس به مركزيت انديمشك

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس

اداره كل راه آهن شمالغرب به مركزيت زنجان 

اداره كل راه آهن فارس به مركزيت شيراز

اداره كل راه آهن  قم به مركزيت قم 

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي ؛ خط وابنيه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههاي ريلي )

 

 

كارشنـــاس ماشيـن

آلات مكانيـــزه خط

مــرد

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارشناسي ارشد  دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندس راه آهن برقي ؛ مهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي ؛ خط وابنيه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههاي ريلي)؛ مهندسي مكانيك ؛ مهندسي برق (كليه گرايشها در مكانيزه برقي)؛ مهندسي عمران ، مهندسي صنايع ؛ مهندسي تكنولوژي جوشكاري

 

كارشـناس نـاوگـان

مــرد

اداره كل راه آهن اراك به مركزيت اراك

اداره كل راه آهن تهران به مركزيت تهران

اداره كل راه آهن شرق به مركزيت طبس

اداره كل راه آهن شمالشرق 1 به مركزيت شاهرود

اداره كل راه آهن شمالغرب به مركزيت زنجان
واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا دريكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي مكانيك؛ مهندسي صنايع مهندسي راه آهن ؛ مهندسي برق ؛ مهندسي مواد(جوشكاري )؛ مهندسي شيمي ؛ مهندسي متالورژي؛ مهندسي ماشين افزار؛ مهندسي ايمني و بازرسي (ايمني و حفاظت) ؛ مهندسي تكنولوژي جوشكاري ؛ مديريت صنعتي ؛ ايمني صنعتي و رياضي کاربردی

 

مترجم زبان انگليسي

زن/مرد

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا در رشته تحصيلي مترجمي زبان انگليسي

کارشناس مصاحبه و آزمون

زن/مرد

واحدهاي ستادي مستقر در تهران

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد  در رشته‌ تحصيلي مديريت دولتي(گرایش مديريت منابع انساني)

 

 

نکات قابل توجه :

1. در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی می باشد (شرط بومی بودن بر اساس محل تولد می باشد)

2. نیروهای جذب شده در نواحی راه آهن تا سه سال امکان جابجایی به ستاد یا دیگر نواحی را نخواهند داشت و موارد استثناء بر حسب تصمیمات کمیته راهبردی اقدام خواهند شد .

3. کلیه سهمیه های قانونی مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران اعمال خواهد شد.

 

داوطلبان عزیز می توانند فایل رشته های مورد نیاز را از لینک زیر دانلود نمایند :

 

دانلود فایل رشته های مورد نیاز

 دانلود فایل رشته های مورد نیاز به تفکیک نواحی

 

۳- تسلط به زبان انگلیسی

ویژگیهای عمومی : مثبت نگر ، هدفمند، پر انرژی ، متعهد ، سختکوش، مشتری مدار ، علاقمند به انجام کارهای تیمی.
نکته۱ : تصویر مدارک شامل مدرک تحصیلی، کارت نظام وظیفه (برای آقایان)، کارت ملی، شناسنامه متعاقباً از طریق سایت دریافت می گردد، بدیهی است در صورتیکه در هر یک از مراحل اجرای پروژه مشخص گردد مدارک متقاضیان با اطلاعات درج شده توسط آنان مغایرت دارد، ضمن جلوگیری از ادامه حضور داوطلب در مرحله بعدی، مسئولیت جبران خسارت بعهده متقاضی می باشد.


نکته2 : نظر به محدودیت ظرفیت در پذیرش افراد برای شرکت در آزمون، فقط از تعداد محدودی از ثبت نام کنندگان برای حضور در آزمون دعوت به عمل می آید.

نکته3: لینک پرسش های متداول برای پاسخگویی به داوطلبین گرامی فعال شده است

نکته 4: داوطلبین گرامی جهت آگاهی  از اطلاعیه های جدید در خصوص پروژه قابلیت سازی 3 مرتباً سایت را چک نمایید.
*ثبت نام رایگان و در مهلت مقرر صورت می پذیرد.
توجه: ثبت نام فقط از طریق سایت www.railjob.ir  و www.rai.ir در تاریخهای مذکور انجام خواهد شد.

به اطلاع همکاران گرامی قابلیت سازی 2 می رساند "آزمون دوره آموزشی حمل و نقل ریلی" ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

زمان و مکان دقیق این آزمون متعاقبا از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

ضمن ابراز خوشحالی نسبت به اینکه 6 ماهه اول حضور شما همکاران گرامی تازه وارد با موفقیت پایان یافت به اطلاع می‌رساند دوره  دیگری را تحت عنوان «فرآیند رشد نیروهای قابلیت سازی» جهت پیگیری وضعیت کاری شما آغاز خواهیم نمود در این خصوص خانم دکتر آشوری متخصص منابع انسانی به زودی جلسات معینی را با شما داشته و از وضعیت کاری شما مطلع خواهند شد.

این فرآيند شامل تمامی افراد دورن سازمانی، نیروهای سابق پیمانکار و افراد تازه وارد که در ستاد .و مناطق حضور دارند می باشد

 مجموعه جزوات دروس آموزشی حمل و نقل ریلی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد:

http://amozesh.intrarai.ir/amozesh/

 آموزش چند رسانه ای

 گروه ارتباطات و علائم الکتریکی

 کتابخانه الکتریکی

 صفحه سوم

 فایل قابلیت سازی 2

زمان دقیق امتحان  نیز متعاقبا اعلام می گردد.

ليست كارگروه هاي فعال اتاق فكر که می توانند اعضای جدید قبول کنند به شرح زير مي باشد:
ردیف عنوان
 1   حمل و نقل شهرسازي
 2   بهره وری
 3  پارادایم
 4    جاده ای و بنادر
 5  مسافری
 6  ایمنی
 7    فناوری و اطلاعات
 8    مدیریت ترافیک

در صورتیکه علاقه مند به حضور در این گونه جلسات می باشید به دفتر اتاق فکر مراجعه فرموده و ثبت نام نمایید.
برنامه زمان بندی جدید دوره‌های آموزشی قابلیت سازی 2 در سه فاز هفت ماهه اول و دوم و سوم
دانلود فایل برنامه زمان بندی
هنوز اطلاعیه ای ثبت نشده است